Ekstraordinært årsmøte 2019

Dans Trondheim IL

kaller inn til

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Søndag 31.03.2019 kl. 16:30

Sted: Ingvald Ystgaards vei 7B (klubbens lokale)

Formålet med møtet er å ferdigbehandle saker som ikke ble godkjent på det ordinære årsmøtet. Ved dette årsmøtet stilles ingen krav til minimumsdeltagelse, jf NIFs lov § 2-17(2).

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent (møteleder), referent, samt to representanter til tellekorps og til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens regnskap for 2018 i revidert stand.
5. Vedta klubbens budsjett for 2019.
6. Foreta følgende valg:
   a) to revisorer
   b) valgkomité for neste årsmøte

Årsmøtedokumenter og saker vil være tilgjengelige på forespørsel til post@danstrondheim.no 1 uke før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i innkallingsvedtaket, jf NIFs lov § 2-19(5).

For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha:
– betalt medlemsavgift (kr 200) før årsmøtet, dersom du var medlem i 2018, eller innen 28.02.2019.
– fylt 15 år.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §§ 5 til 8 og NIFs lov §§ 2-4 til 2-7.

Ved spørsmål ta kontakt med styreleder Hans Rønning på leder@danstrondheim.no.

VELKOMMEN!

— Styret